Wiadomości

Wkrótce w regionie

Stowarzyszenia

Cieszyn
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej
ul. Stary Targ 12/2
43-400 Cieszyn

tel. (033) 858 21 03
Cieszyn
Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych
ul. Górny Rynek 1
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 05 64
Cieszyn
''Viva IL Canto'' Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
ul. Fredry 7
43-400 Cieszyn

tel. (033) 851 05 51
Cieszyn
Cech Rzemiosł Różnych
ul. Głęboka 12
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 12 32
Cieszyn
Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 W ramach działalności Centrum udzielane są:

porady i informacje w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych,
porady prawne,
porady psychologa,
porady pośrednika pracy, istnieje też możliwość skorzystania z innych usług Agencji Pośrednictwa Pracy (w tym m.in. dostęp do aktualnych ofert pracy poprzez aplikację "Internetowa Giełda Pracy"),
porady Społecznego Rzecznika Interesów Osób Niepełnosprawnych,
porady mediatora sądowego.

Porady udzielane są osobiście, telefonicznie, e-mailem lub za pomocą komunikatorów internetowych.

- Punkt informacyjny działa w Cieszynie - Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON PL, ul. Bielska 4, tel. 519120591

Cieszyn
Cieszyńskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne ''BASZ
C.S.H.E. BASZTA
43-400 Cieszyn 
kontakt -  tel. 503085747
Cieszyn
Cieszyńskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne ''BASZ
C.S.H.E. BASZTA
43-400 Cieszyn 
kontakt -  tel. 503085747
Cieszyn
Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne
ul. Zamkowa 3
43-400 Cieszyn

tel./fax +48 33 852 01 38


Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne działa od 1996r. i jest organizatorem wielu prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych.
Do nich zaliczają się odbywające się regularnie co miesiąc koncerty muzyki poważnej pn. „Wieczory Muzyczne na Zamku”. Odbywają się one od początku istnienia Cieszyńskiego Towarzystwa Muzycznego i stanowią niepowtarzalną okazję do regularnego obcowania z muzyką poważną wykonywaną na wysokim poziomie artystycznym.
Cieszyn
Korporacja Kominiarzy Polskich
ul. Stalmacha 18
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 11 80
Cieszyn
Liga Obrony Kraju
ul. Gen. Sikorskiego 1b
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 01 56
Cieszyn
Liga Ochrony Przyrody. Oddział rejonowy
Nowe Miasto 21
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 05 82
Cieszyn
Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Towarzystwo Miłośników Regionu
ul. Stalmacha 14
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 16 59
fax (033) 852 16 59


Biuro Zarządu Głównego Młodzieży czynne:
poniedziałek-środa, piątek w godz. 9:00-13:00
czwartek w godz. 15:00-19:00

Kostiumeria jest czynna:
poniedziałek w godz. 9:00-13:00
wtorek w godz. 9:00-12:00
środa w godz. 10:00-15:30
czwartek w godz. 9:15:30
piątek - nieczynne

Prezes ZG MZC:
mgr Mariusz Makowski

Macierz Ziemi Cieszyńskiej jest kontynuatorką Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Celem działalności jest budzenie umiłowania Śląska Cieszyńskiego oraz krzewienie wiedzy o jej kulturze materialnej i duchowej. Prowadzi Kostiumerię oraz szeroką działalność wydawniczą. Utworzony Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego wspiera zdolną, a niezamożną młodzież.

e-mail: macierz@onet.pl
Cieszyn
Olza. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Rynek 18
43-400 Cieszyn

tel. (33) 857 87 20
Cieszyn
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy Cieszyn
ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 01 74


Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku Cieszyńkim istnieje od 1919 roku.

Do najwazniejszych zadań należy:
- Honorowe Dawstwo Krwi
- Pomoc społeczna zwłaszcza w wypadkach losowych (w klęskach żywiołowych, konfliktach zbrojnych)
- oświata zdrowotna wśród młodzieży, zapobieganie chorobom zdrowotnym
- szkolenie pierwszej pomocy.
Cieszyn
Polski Związek Głuchych. Koło Cieszyn
ul. Srebrna 6
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 56 14 
fax (033) 852 56 14

 
Rezes:
Ewa Pinkas

Instruktor ds. rehabilitacji:
Aneta Ogierman

Celem Związku jest zrzeszenie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w szczególności:
- organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących oraz ich rodzin
- organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu

Cieszyn
Polski Związek Niewidomych. Koło terenowe.
ul. Srebrna 6
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 12 60

Polski Związek Niewidomych to zrzeszenie osób z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. Zajmuje się on reprezentowaniem interesów niewidomych, współdziała w prowadzeniu rehabilitacji, organizuje życie kulturalne, tworzy warunki do rozwoju czytelnictwa, organizuje zajęcia z orientacji w przestrzeni i czynności dnia codziennego.

Przewodniczący Koła:
Józef Madecki
Cieszyn
Polskie Stowarz. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

tel. (033) 858 13 64
tel./fax (033) 858 13 63

CEL:
Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz ich aktywnego godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Cieszyn
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

 
ul. Srebrna 1a
43-400 Cieszyn

tel./fax (033) 8525567


www.scmt.cieszyn.pl
e-mail: scmtcieszyn@free.ngo.pl

Cieszyn
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Cieszyńskiej
ul. Bóżnicza 7
43-400 Cieszyn

tel. (033)851 14 38
Cieszyn
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ''RAZEM ŁATWIEJ''

43-400 Cieszyn
ul.Brożka 3/15

tel kom.665 724 590
Fax 033 479 53 28

e-mail:krystianekg@wp.pl

Cieszyn
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ''Byś razem''
ul. Ks. Janusza 3
43-400 Cieszyn

tel. (033) 479 54 54


Osoba odpowiedzialna za Stowarzyszenie:
Aleksandra Hołdys - przewodnicząca
Mariusz Andrukiewicz - dyrektor

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym: tworzenie programów, ruchów i instytucji dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczenstwie, znajdują się w krańcowych sytuacjach socjalnych, społecznych i zawodowych, w szczególności pomocy rodzinom, dyskryminowanym dzieciom, kobietom i mężczyznom, ofiarom przemocy w rodzinie. 

http://free.ngo.pl/bycrazem
e-mail:
bycrazem@free.ngo.pl
Cieszyn
Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości
Ratuszowa 3
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 13 83


Stowarzyszenie zajmuje się zarządzaniem budynkami powierzonymi przez wlaścicieli. Posiada licencję zrządcy nieruchomości.

Prezez Stowarzyszenia:
Tadeusz Nowak

e-mail:
spwncn@op.pl

Cieszyn
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki I..

43-400 Cieszyn
ul.Głęboka 11 {wejście od Trzech Braci 4}

Tel.033 858 12 56
Fax.033 858 12 56

e-mail: srkftion@neostrada.pl

Cieszyn
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

ul. Mennicza 20

43-400 Cieszyn


Stowarzyszenie jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Bez granic" oraz Przeglądu Filmowego "Na granicy". Obie imprezy organizowane są w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Osoba odpowiedzialna za Stowarzyszenie:
Marian Dembiniok

Cieszyn
Stowarzyszenie Wszechnica

ul. Regera 6
43-400 Cieszyn

tel. 667 710 486

www.wszechnica.cieszyn.pl

Cieszyn
Stowarzyszenie ''Dziedzictwo'' św. Jana Sarkandra
ul. pl. Dominikański 2
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 51 84
      (033) 852 40 30
      (033) 852 19 99
fax  (033) 858 12 48


Działalność oświatowa: Stowarzyszenie prowadzi Zespół Katolickich Placówek Oświatowych w Cieszynie (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)
Działalność wydawnicza
Dzialalność edukacyjna i kulturalna:
wykłady, szkolenia
Działalność charytatywna
Działalność handlowa: Księgarnia św. Jana Sarkandra w Cieszynie

Cieszyn
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział powiatowy
ul. Ks. Świeżego 6
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 22 50
fax (033) 852 22 50


TPD OP w Cieszynie działa na rzecz dziecka i rodziny. Prowadzi 7 placówek wsparcia dziennego, środowiskowych ognisk wychowawczych. Prowadzi również konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin. Organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Osoba odpowiedzialna za Instytucję:
mgr Danuta Łabaj
Cieszyn
ZHP. Komenda Hufca Ziemii Cieszyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 2
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 43 75
fax (033) 852 17 54

Hufiec Ziemi Cieszyńskiej jest jednostką terytorialną Związku Harcerstwa Polskiego. Obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu cieszyńskiego. Zrzesza około 400 osób. Członkowie ZHP pracują w czterech grupach wiekowych:
- zuchy (6-10 lat)
- harcerze (10-13 lat)
- harcerze starsi (13-16 lat)
- wędrownicy (16-25 lat)
Działalnośc Hufca opiera się tylko i wyłącznie na pracy wolontariackiej.

www:
cieszyn.zhp.org.pl
e - mail:
cieszyn@zhp.org.pl


Cieszyn
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
ul. Głęboka 58
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 02 37
Cieszyn
Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej
ul. Rynek 18
43-400 Cieszyn

tel. (033) 857 87 20
Cieszyn
Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Rynek 18
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 16 58
Cieszyn
Związek Polskich Spadochroniarzy
ul. Brożka 25/42
43-400 Cieszyn

tel. (033) 851 14 44
Kontakt z redkacją .